Page 6

RACC_488_CAT

Sumari desembre 2015 / Núm. 488 56 Arriba la neu: novetats, seguretat i descomptes RACC Comença la temporada d’esquí. T’avancem les novetats en les principals estacions d’esquí d’Europa i amb els millors preus de l’Agència de Viatges RACC. 26 RallyRACC, un esforç de tothom T’expliquem per què va ser un èxit el passat RallyRACC Catalunya-Costa Daurada. 20 Mòbil i conducció El RACC estudia l’ús del mòbil i de les aplicacions que més ens despisten al volant. 78 Assegura el cotxe i la salut Els experts del RACC t’assessoren per contractar assegurança d’auto i salut. 8 Tomàs Molina. Home del temps de TV3 i soci RACC. 16 Eva Pellicer. Sòcia RACC, química i premi L’Óreal-UNESCO. 17 Jaume Cabré. Soci RACC, referent de la literatura catalana. 38 Novetats motor. Cinc nous cotxes per acabar l’any. 66 Viatges en família. Amb vuit propostes de l’Agència de Viatges RACC pels més petits. 80Autoescoles RACC. La major xarxa d’autoescoles d’Espanya. 86 Ofertes RACC. Descomptes exclusius per a socis. PRESIDENT DEL RACC jOSEp MATEU VICEPRESIDENTS ENRiC CUCURELLA jUAN ANTONiO SAMARANCH SECRETARI GENERAL xAViER ARTAL VOCALS iSAbEL GAbARRÓ MARiA ÀNGELS VALLVé CARLOS SAiNZ jOAQUiM FOLCH-RUSiÑOL AGUSTí CORDÓN ALbERT ESTEVE jOAN TORRAS SECRETARI JUNTA DIRECTIVA GONZALO SERRACLARA LA REViSTA RACC CLUb éS UNA REALiTZACiÓ DE LA DiViSiÓ DE COMUNiCACiÓ, pUbLiCiTAT i iMATGE CORpORATiVA DEL RACC. DIRECTOR DE COMUNICACIó CORPORATIVA I RELACIONS INSTITUCIONALS ANTONi GiL DIRECTORA REVISTA Mª jOSEp CORAL COORDINACIó CONTINGUTS MAGDA FARRé CONTINGUTS LLUíS FALCÓN DISSENY pEDRO bELTRÁN CORRECCIó I TRADUCCIó iDEAR PUBLICITAT RACC pATRiCiA ALiOD: 93 463 10 43 TERESA SERRA: 659 69 55 69 FOTOMECÀNICA ESpACiO y pUNTO IMPRESSIó EUROHUECO CObALT, 1-5, CASTELLbiSbAL (bCN) EL RACC i LA REViSTA RACC CLUb NO COMpARTEixEN NECESSÀRiAMENT LES OpiNiONS FiRMADES pELS COL·LAbORADORS. pROHibiDA LA REpRODUCCiÓ LiTERÀRiA O GRÀFiCA A TRAVéS DE CAp MiTjÀ SENSE L’AUTORiTZACiÓ ExpRESSA DEL RACC. LA pUbLiCiTAT iNCLOSA EN AQUESTA REViSTA NO S’HA DE CONSiDERAR UNA RECOMANACiÓ DEL RACC ALS SEUS SOCiS. L’ExACTiTUD i/O VERACiTAT DELS ANUNCiS éS RESpONSAbiLiTAT ExCLUSiVA D’ANUNCiANTS i EMpRESES pUbLiCiTÀRiES. DipòSiT LEGAL: b-5461-1963. EL RACC éS MEMbRE DE LA FEDERACiÓ iNTERNACiONAL D’AUTOMObiLiSME (FiA). EL SERVEi D’ASSiSTèNCiA DEL RACC DiSpOSA DEL CERTiFiCAT DE QUALiTAT iSO 9001:2008. TiRADA D’AQUESTA EDiCiÓ: 394.300 ExEMpLARS. ÚLTiMA DiFUSiÓ CONTROLADA: 395.125 ExEMpLARS (pERíODE jULiOL 2014/jUNy 2015). www.racc.cat ASSiSTèNCiA 24 HORES 902 106 106 SERVEiS (FONORACC) 902 307 307 (DE 8 A 21 H) QUEixES i RECLAMACiONS 900 700 702 (DE 9 A 21 H) RACC 6 desembre 2015


RACC_488_CAT
To see the actual publication please follow the link above