Page 81

RACC_488_CAT

aVantatgES ExcluSIuS En tElEfonIa mòbIl nova tarifa famIlY L’oferta més completa de telefonia mòbil per a la família. Totes les línies amb minuts il·limitats i 1,5 gb d’Internet. I sense permanència. Fins a 3 línies addicionals. 2 línies de mòbil tarifa family 33¤/mes (IVA inclòs) línies addicionals tarifa family 8¤/mes (IVA inclòs) TARifA fAmily: minuTs il·limiTATs i 1,5 GB d’inTeRneT. lA líniA pRinCipAl Té unA quoTA de 25e (iVA inClòs) i les AddiCionAls, fins A un màxim de 5 línies peR ClienT, A 8e (iVA inClòs). TRuCAdes nACionAls, exCloses TRuCAdes A númeRos espeCiAls, iTineRànCiA, inTeRnACionAl, Connexió de dAdes, sms/mms i missATGes pRèmium. límiT TRuCAdes: 7.000 minuTs/mes peR líniA. infoRmA’T de les CondiCions deTAllAdes d’AquesTA pRomoCió A www.RACC.CAT. Consulta terminis de vigència i característiques de les promocions a www.racc.cat RACC 89 desembre 2015


RACC_488_CAT
To see the actual publication please follow the link above