Page 81

RACC_486_CAT

aVanTaTgES ExcLuSIuS En TELEFOnIa MòBIL nova Tarifa FaMILY L’oferta més completa de telefonia mòbil per a la família. Totes les línies amb minuts il·limitats i 1 gB d’Internet. Per a sempre i sense permanència. fins a 3 línies addicionals. Consulta terminis de vigència i característiques de les promocions a www.racc.cat RACC 89 juny 2015 2 línies de mòbil Tarifa Family 29,90€/mes (IVA inclòs) Línies addicionals Tarifa Family 6€/mes (IVA inclòs) TARIfA fAMILy: MInUTS IL·LIMITATS I 1 GB d’InTERnET. LA LínIA PRInCIPAL Té UnA qUOTA dE 23,90€ (IVA InCLòS) I LES AddICIOnALS, fInS A Un MàxIM dE 5 LínIES PER CLIEnT, A 6€ (IVA InCLòS). TRUCAdES nACIOnALS, ExCLOSES TRUCAdES A núMEROS ESPECIALS, ITInERànCIA, InTERnACIOnAL, COnnExIó dE dAdES, SMS/MMS I MISSATGES PRèMIUM. LíMIT TRUCAdES: 7.000 MInUTS/MES PER LínIA. InfORMA’T dE LES COndICIOnS dETALLAdES d’AqUESTA PROMOCIó A www.RACC.CAT.


RACC_486_CAT
To see the actual publication please follow the link above