Page 3

RACC_487_CAT

President del rACC josEp mAtEu ViCePresidents EnRiC CuCuREllA juAn Antonio sAmARAnCh seCretAri GenerAl xAviER ARtAl VOCAls isAbEl GAbARRó mARiA ÀnGEls vAllvé CARlos sAinZ joAQuim folCh-RusiÑol AGustí CoRdón AlbERt EstEvE joAn toRRAs seCretAri JuntA direCtiVA GonZAlo sERRAClARA lA REvistA RACC Club és unA REAlitZACió dE lA divisió dE ComuniCACió, publiCitAt i imAtGE CoRpoRAtivA dEl RACC. direCtOr de COMuniCACiÓ, iMAtGe i PuBliCitAt josEp m. miREt direCtOrA reVistA mª. josEp CoRAl COOrdinACiÓ COntinGuts mAGdA fARRé COntinGutslluís fAlCón dissenY pEdRo bEltRÁn COrreCCiÓ i trAduCCiÓ idEAR PuBliCitAt rACC pAtRiCiA Aliod: 93 463 10 43 tEREsA sERRA: 659 69 55 69 FOtOMeCÀniCA EspACio y punto iMPressiÓ EuRohuECo; CobAlt, 1-5, CAstEllbisbAl (bCn) El RACC i lA REvistA RACC Club no CompARtEixEn nECEssÀRiAmEnt lEs opinions siGnAdEs pEls Col·lAboRAdoRs. pRohibidA lA REpRoduCCió litERÀRiA o GRÀfiCA A tRAvés dE CAp mitjÀ sEnsE l’AutoRitZACió ExpREssA dEl RACC. lA publiCitAt inClosA En AQuEstA REvistA no s’hA dE ConsidERAR unA REComAnACió dEl RACC Als sEus soCis. l’ExACtitud i/o vERACitAt dEls AnunCis és REsponsAbilitAt ExClusivA d’AnunCiAnts i EmpREsEs publiCitÀRiEs. dipòsit lEGAl: b-5461-1963. El RACC és mEmbRE dE lA fEdERACió intERnACionAl d’AutomobilismE (fiA). El sERvEi d’AssistènCiA dEl RACC disposA dEl CERtifiCAt dE QuAlitAt iso 9001:2008. tiRAdA d’AQuEstA EdiCió: 390.250 ExEmplARs. ÚltimA difusió ContRolAdA: 402.334 ExEmplARs (pERíodE juliol 2013/juny 2014). www.racc.cat AssistènCiA 24 hoREs 902 106 106 sERvEis (fonoRACC) 902 307 307 (dE 8 A 21 h) QuEixEs i REClAmACions 900 700 702 (dE 9 A 21 h) Sumari Octubre 2015 / Núm. 487 Rally de España 2015 51 32 El RallyRACC i el Circuit, d’aniversari Efemèrides en dues fites esportives: el RallyRACC Catalunya-Costa daurada fa 25 anys com a prova del mundial i el Circuit de barcelona-Catalunya celebra el seu 25è aniversari. 52 Grans parcs, grans ciutats parcs mítics de nova york, londres, berlín, Amsterdam, parís i tòquio. 08 Camions per vies més segures proposta del RACC per optimitzar l’eficiència i seguretat de les carreteres. 84 la 10kmRACC, familiar Cursa solidària per a runners al Circuit, el proper 20 de desembre. 16 Jordi Bordas. soci RACC, campió del món de pastisseria. 17 Bonaventura Clotet. soci RACC, director de l’irsicaixa. 30 salórACC de l’Automòbil. novetats i ofertes. 40 Manel Fuentes. soci RACC, presentador de tv. 58 Caps de setmana ‘low cost’. propostes de l’agència de viatges. 60 Creuers. Els avantatges de la reserva anticipada. 74 Assegurances mèdiques. triar la pòlissa adequada. 76 Mascotes. nova assegurança del RACC. RACC 3 octubre 2015


RACC_487_CAT
To see the actual publication please follow the link above