Page 81

RACC_487_CAT

aVantatgES ExcluSIuS En tElEfonIa mòbIl nova tarifa famIlY L’oferta més completa de telefonia mòbil per a la família. Totes les línies amb minuts il·limitats i 1,5 gb d’Internet. I sense permanència. Fins a 3 línies addicionals. 2 línies de mòbil tarifa family 33¤/mes (IVA inclòs) línies addicionals tarifa family 8¤/mes (IVA inclòs) TARIFA FAMILy: MInUTs IL·LIMITATs I 1,5 GB d’InTeRneT. LA LínIA PRInCIPAL Té UnA qUoTA de 25e (IVA InCLòs) I Les AddICIonALs, FIns A Un MàxIM de 5 LínIes PeR CLIenT, A 8e (IVA InCLòs). TRUCAdes nACIonALs, exCLoses TRUCAdes A núMeRos esPeCIALs, ITIneRànCIA, InTeRnACIonAL, ConnexIó de dAdes, sMs/MMs I MIssATGes PRèMIUM. LíMIT TRUCAdes: 7.000 MInUTs/Mes PeR LínIA. InFoRMA’T de Les CondICIons deTALLAdes d’AqUesTA PRoMoCIó A www.RACC.CAT. Consulta terminis de vigència i característiques de les promocions a www.racc.cat RACC 89 octubre 2015


RACC_487_CAT
To see the actual publication please follow the link above