Page 3

RACC_486_CAT

Sumari Juny 2015 / Núm. 486 56 Molt més que platja {RACC Viatges} Set destinacions d’arreu del món per gaudir d’un estiu al costat del mar i complementar la platja amb cultura, senderisme, parcs temàtics… en família. 24 Deu novetats d’aquest estiu Les últimes novetats del motor per a totes les necessitats i butxaques. 06 20 anys al servei de la societat Iniciatives de la Fundació RACC en els seus 20 anys per reduir els accidents. 52 Arriba la MotoGP al Circuit Viu el Mundial del 12 al 14 de juny al Circuit de Barcelona-Catalunya. 16 Emprenedors. Quatre projectes de socis RACC. 18 Nani Marquina. Sòcia RACC i dissenyadora. 20 Josep Maria Juncadella Sala. Soci RACC i president de Play&Train. 30 Novetats motor. Dispositius per a cotxes segurs i ecològics. 40 Laia Sanz. Entrevista a la pilot RACC de trial i enduro. 64 Ruta enològica. De turisme per la comarca de l’Alt Penedès. 78 ‘Sharing economy’. Compartir cotxe o casa, amb el RACC. 86 Ofertes RACC. Els millors descomptes exclusius per a socis. PRESidENt dEL RACC SEBASTIà SALVADó ViCEPRESidENtS EnRIC CuCuRELLA, JoSEP MATEu, JuAn AnTonIo SAMARAnCh, LEoPoLDo RoDéS SECREtARi GENERAL xAVIER ARTAL VOCALS JoAQuIM FoLCh-RuSIñoL, MARIA ISABEL GABARRó, CARLoS SAInz, MARIA ànGELS VALLVé ASSESSOR dE COMiSSiÓ dELEGAdA JoRDI TuSELL SECREtARi JuNtA diRECtiVA GonzALo SERRACLARA diRECtOR GENERAL JoSEP MATEu LA REVISTA RACC CLuB éS unA REALITzACIó DE LA DIVISIó DE CoMunICACIó, PuBLICITAT I IMATGE CoRPoRATIVA DEL RACC. diRECtOR dE COMuNiCACiÓ, iMAtGE i PuBLiCitAtJoSEP M. MIRET diRECtORA REViStA Ma. JoSEP CoRAL COORdiNACiÓ CONtiNGutS MAGDA FARRé CONtiNGutS LLuíS FALCón diSSENY PEDRo BELTRÁn CORRECCiÓ i tRAduCCiÓ IDEAR PuBLiCitAt RACC PATRICIA ALIoD: 93 463 10 43 TERESA SERRA: 659 69 55 69 FOtOMECàNiCA ESPACIo y PunTo iMPRESSiÓ EuRohuECo; CoBALT, 1-5, CASTELLBISBAL (BCn) EL RACC I LA REVISTA RACC CLuB no CoMPARTEIxEn nECESSàRIAMEnT LES oPInIonS SIGnADES PELS CoL·LABoRADoRS. PRohIBIDA LA REPRoDuCCIó LITERàRIA o GRàFICA A TRAVéS DE CAP MITJà SEnSE L’AuToRITzACIó ExPRESSA DEL RACC. LA PuBLICITAT InCLoSA En AQuESTA REVISTA no S’hA DE ConSIDERAR unA RECoMAnACIó DEL RACC ALS SEuS SoCIS. L’ExACTITuD I/o VERACITAT DELS AnunCIS éS RESPonSABILITAT ExCLuSIVA D’AnunCIAnTS I EMPRESES PuBLICITàRIES. DIPòSIT LEGAL: B-5461-1963. EL RACC éS MEMBRE DE LA FEDERACIó InTERnACIonAL D’AuToMoBILISME (FIA). EL SERVEI D’ASSISTènCIA DEL RACC DISPoSA DEL CERTIFICAT DE QuALITAT ISo 9001:2008. TIRADA D’AQuESTA EDICIó: 395.800 ExEMPLARS. ÚLTIMA DIFuSIó ConTRoLADA: 402.334 ExEMPLARS (PERíoDE JuLIoL 2013/Juny 2014). www.racc.cat ASSISTènCIA 24 hoRES 902 106 106 SERVEIS (FonoRACC) 902 307 307 (DE 8 A 21 h) QuEIxES I RECLAMACIonS 900 700 702 (DE 9 A 21 h) RACC 3 juny 2015


RACC_486_CAT
To see the actual publication please follow the link above